Có 1 kết quả:

zhuó yíng ㄓㄨㄛˊ ㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to attack a camp

Một số bài thơ có sử dụng