Có 1 kết quả:

zhuó yíng

1/1

zhuó yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to attack a camp

Một số bài thơ có sử dụng