Có 1 kết quả:

zhuó bái

1/1

zhuó bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to strip bark