Có 1 kết quả:

zhǎn duàn ㄓㄢˇ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut off
(2) to chop sth in half

Một số bài thơ có sử dụng