Có 1 kết quả:

zhǎn duàn

1/1

zhǎn duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut off
(2) to chop sth in half

Một số bài thơ có sử dụng