Có 1 kết quả:

zhǎn shā

1/1

zhǎn shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to behead