Có 1 kết quả:

zhǎn yǎn

1/1

zhǎn yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to blink (literary)