Có 1 kết quả:

zhǎn ér bù zòu ㄓㄢˇ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄗㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to do sth and not report the fact (idiom)