Có 1 kết quả:

zhǎn shǒu

1/1

zhǎn shǒu

phồn thể

Từ điển phổ thông

chặt đầu, chém đầu

Từ điển Trung-Anh

to behead