Có 1 kết quả:

duàn tóu tái

1/1

duàn tóu tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guillotine
(2) scaffold