Có 1 kết quả:

duàn tóu tái ㄉㄨㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) guillotine
(2) scaffold