Có 1 kết quả:

duàn dìng

1/1

duàn dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conclude
(2) to determine
(3) to come to a judgment