Có 1 kết quả:

duàn céng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

geological fault line