Có 1 kết quả:

duàn yá

1/1

duàn yá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steep cliff
(2) crag
(3) precipice