Có 1 kết quả:

duàn àn ㄉㄨㄢˋ ㄚㄋˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to judge a case