Có 1 kết quả:

duàn àn

1/1

duàn àn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to judge a case