Có 2 kết quả:

Duàn Qiáoduàn qiáo

1/2

Duàn Qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

The Broken Bridge (at West Lake in Hangzhou)

duàn qiáo

giản thể

Từ điển phổ thông

Đoạn Kiều (chiếc cầu ở Tây Hồ, thuộc tỉnh Hàng Châu của Trung Quốc)