Có 1 kết quả:

duàn qì ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop breathing
(2) to breathe one's last
(3) to die
(4) to cut the gas supply