Có 1 kết quả:

duàn liú

1/1

duàn liú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to run dry (of river)