Có 1 kết quả:

duàn miè

1/1

duàn miè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)