Có 1 kết quả:

duàn piàn

1/1

duàn piàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragment
(2) piece
(3) (of a film) to break in the middle of viewing