Có 1 kết quả:

duàn xiàn qián ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bolt cutter