Có 1 kết quả:

duàn jué

1/1

duàn jué

giản thể

Từ điển phổ thông

đoạn tuyệt, cắt đứt, kết thúc

Từ điển Trung-Anh

(1) to sever
(2) to break off