Có 1 kết quả:

duàn cháng

1/1

duàn cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heartbroken
(2) to break one's heart