Có 1 kết quả:

Duàn bèi shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Brokeback Mountain, film by Ang Lee