Có 2 kết quả:

duàn hángduàn xíng

1/2

duàn háng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

line break (computing)

duàn xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to carry out resolutely