Có 1 kết quả:

duàn yán

1/1

duàn yán

giản thể

Từ điển phổ thông

khẳng định, quả quyết

Từ điển Trung-Anh

(1) to assert
(2) assertion