Có 1 kết quả:

duàn yǔ ㄉㄨㄢˋ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) conclusion
(2) judgment
(3) verdict