Có 1 kết quả:

duàn yǔ

1/1

duàn yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conclusion
(2) judgment
(3) verdict