Có 1 kết quả:

Sī pǔ tè ní kè

1/1

Sī pǔ tè ní kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sputnik, Soviet artificial Earth satellite