Có 1 kết quả:

Sī pí ěr bó gé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Steven Spielberg (1946-), US film director