Có 1 kết quả:

Sī bīn nuò shā ㄙ ㄅㄧㄣ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baruch or Benedict Spinoza (1632-1677), rationalist philosopher