Có 1 kết quả:

Sī lǐ lán kǎ ㄙ ㄌㄧˇ ㄌㄢˊ ㄎㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Sri Lanka
(2) (formerly) Ceylon