Có 1 kết quả:

Xīn Bù liè diān Dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

New Britain, island of northeast Papua New Guinea