Có 1 kết quả:

Xīn bù zhèn

1/1

Xīn bù zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xinbu or Hsinpu town in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan