Có 1 kết quả:

xīn dà lù

1/1

xīn dà lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the New World
(2) the Americas as opposed to the Old World 舊大陸|旧大陆[jiu4 da4 lu4] or Eurasia