Có 1 kết quả:

xīn lì

1/1

xīn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Gregorian calendar
(2) solar calendar

Một số bài thơ có sử dụng