Có 1 kết quả:

xīn yǐng

1/1

xīn yǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. new bud
(2) fig. new and original