Có 1 kết quả:

xīn wén zhǔ bō

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) newsreader
(2) anchor