Có 1 kết quả:

xīn wén fā yán rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

spokesman