Có 1 kết quả:

Xīn wén Zhōu kān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Newsweek magazine

Từ điển Trung-Anh

(1) Newsweek magazine
(2) also written 新聞周刊|新闻周刊