Có 1 kết quả:

Xīn Mǎ

1/1

Xīn Mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for Singapore 新加坡 and Malaysia 馬來西亞|马来西亚