Có 1 kết quả:

zhuó ㄓㄨㄛˊ

1/1

zhuó ㄓㄨㄛˊ

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đẽo (gỗ)
2. như chữ "chước" 斫

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái búa (thời xưa).
2. (Động) Đẽo. ◎Như: “trác mộc” 斲木 đẽo gỗ. § Người làm việc lâu có kinh nghiệm nhiều gọi là “trác luân lão thủ” 斲輪老手.
3. (Động) Chạm, khắc.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðẽo, như trác mộc 斲木 đẽo gỗ. Người làm việc lâu có kinh nghiệm nhiều gọi là trác luân lão thủ 斲輪老手.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Đẽo: 斲木 Đẽo gỗ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy rìu đẽo cây.

Từ điển Trung-Anh

(1) to chop
(2) to carve wood