Có 1 kết quả:

duàn xiǎng

1/1

duàn xiǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

brief commentary