Có 1 kết quả:

duàn dàng

1/1

duàn dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sold out
(2) to be out of stock