Có 1 kết quả:

duàn dàng ㄉㄨㄢˋ ㄉㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sold out
(2) to be out of stock