Có 1 kết quả:

duàn qì

1/1

duàn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop breathing
(2) to breathe one's last
(3) to die
(4) to cut the gas supply