Có 1 kết quả:

duàn miè

1/1

duàn miè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)

Một số bài thơ có sử dụng