Có 1 kết quả:

duàn miè ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)

Một số bài thơ có sử dụng