Có 1 kết quả:

duàn rán

1/1

duàn rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) resolute
(2) definitive
(3) categorically
(4) absolutely

Một số bài thơ có sử dụng