Có 1 kết quả:

duàn piàn

1/1

duàn piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragment
(2) piece
(3) (of a film) to break in the middle of viewing

Một số bài thơ có sử dụng