Có 1 kết quả:

duàn wǎ cán yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

the tiles are broken, the walls dilapidated