Có 1 kết quả:

duàn zhāng qǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to quote out of context (idiom)