Có 1 kết quả:

duàn liáng

1/1

duàn liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to run out of food