Có 1 kết quả:

duàn bèi

1/1

duàn bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

homosexual, cf Ang Lee's Brokeback Mountain