Có 2 kết quả:

duàn hángduàn xíng

1/2

duàn háng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

line break (computing)

Một số bài thơ có sử dụng

duàn xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to carry out resolutely

Một số bài thơ có sử dụng