Có 1 kết quả:

duàn xiù

1/1

duàn xiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) homosexual
(2) see 斷袖之癖|断袖之癖[duan4 xiu4 zhi1 pi3]